Beige_Gradient_Aesthetic_Mindset_Quote_Your_Story_7.jpg

 

 

 

Reference projektiranje

1. Razvojna agencija Vukovar, Kudeljarska 10, Vukovar -  Idejni i glavni projekt za objekt "Zlatna dolina"
2. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Energetski pregled i energetski certifikat za klupske prostorije HNK Vukovar 91. i izrada energetskog pregleda, energetskog certifikata i arhitektonskog snimka postojećeg stanja Sportske dvorane Borovo naselje
3. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt uređenja interijera poslovnog prostora u sklopu projekta "Obrtnička ulica"
4. Razvojna agencija Vukovar, Kudeljarska 10, Vukovar - Projektna dokumentacija izgradnje i opremanja Tehnološkog centra  
5. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Provedba energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata za objekte Dječji vrtić Vukovar 1 - Centralni objekt, Dječji vrtić Vukovar 1 i 2 - Borovo naselje i Društvo "Naša djeca" Vukovar
6. Dom za starije i nemoćne osobe Ilok, Sofija 2, Ilok - Idejno rješenje, glavni projekt i elaborat te ishodovanje svih potrebnih dozvola za gradnju 5 paviljona Doma za starije i nemoćne osobe Ilok
7. Boso d.o.o., Hansa Dietricha Genschera 22b, Vinkovci - Energetski pregled i certifikati za poslovne objekte
8. Grad Varaždin,, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin - Projekt energetske učinkovitosti sportskih objekata - Sportski centar "Sloboda" i sportska dvorana Varaždin u Graberju
9. Općina Cista Provo, Trg dr. A. Starčevića 1, Cista Provo - Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i adaptaciju novog turističko - informativnog centra "Cista"
10. Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - Projektna dokumentacija za energetsku obnovu objekta OŠ Jurja Šižgorića u Šibeniku
11. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Projektna dokumentacija za izgradnju spojne ceste - od Ulica bana Josipa Jelačića do UPOV-a
12. Grad Vukovar, Ulica dr. Franja Tuđana 1, Vukovar - Provedba energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata za objekt gradske tržnice u naselju Olajnica u Vukovaru
13. Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb - Projektna dokumentacija za zamjenu dotrajale rashladne stanice i postrojenja za proizvodnju i održavanje leda te klimatizaciju i ventilaciju Velike dvorane Doma sportova
14. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Provedba energetskog pregleda i izrada energetskog certifikata za objekt DV Vukovar 1, Područni objekt Mitnica na adresi Hermana Gmeinnera 1 u Vukovaru
15. Opća bolnica Šibensko-kninske županije, Stjepana Radića 83, Šibenik - Projektna dokumentacija za bolničku ljekarnu
16. Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb - Izvedbena projektna dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju OŠ Ksaver Šandor Gjalski
17. Općina Viškovo, Vozišće 3, Viškovo - Projektiranje kružnog raskrižja Halubjan
18. Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, Željka Selingera 1, Koprivnica - Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici
19. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb - Tehničko rješenje završetka lukobrana; arhitektonski projekt i građevinski projekt
20. Osnovna škola Ivana Mažuranića, Obrovac Sinjski 242/c, Obrovac Sinjski - Projektna dokumentacija za energetsku obnovu škole
21. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Snimka postojećeg stanja zgrade Radničkog doma u Borovu naselju
22. Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci - Glavni projekt energetske obnove dječijeg vrtića
23. K pivovari d.o.o., Ilica 224, Zagreb - Projektna dokumentacija i ostale usluge u vezi radova za mikropivovaru u Vukovaru
24. Libertas Dubrovnik d.o.o., Komolac, Ogarići 12, Mokošica - Arhitektonska snimka zatečenog stanja
25. Osnovna škola Ostrog, Put sv. Lovre 2, Kaštel Lukšić - Izrada energetskog certifikata, projektne i prijavne dokumentacije za energetsku obnovu škole
26. Javna ustanova Lučka uprava Vukovar, Parobrodarska 5, Vukovar - Stručni nadzor nad radovima izgradnje komunalnog pristaništa "Marina"
27. Grad Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata 1, Šibenik - Projektantski nadzora nad izvođenjem radova energetske obnove zgrade OŠ Jurja Šižgorića u Šibeniku
28. Općina Lasinja, Lasinjska cesta 19, Lasinja - Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju stare zgrade općine
29. Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci - Projektna dokumentacija za rekonstrukciju DV u Starim Mikanovcima
30. Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb - Projektna dokumentacija za izgradnju novog poslovnog prostora i COP-a VGI Opuzen
31. Općina Šolta, Podkuća 8, Grohote - Projektna dokumentacija za izgradnju doma za starije i nemoćne
32. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula - Projekt opreme s troškovnicima za projekt proširenja infrastrukture studentskih smještajnih kapaciteta Studentskog doma Pula
33. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Stručni nadzor nad izvođenjem radova na uređenju interijera poslovnog prostora u sklopu projekta "Obrtnička ulica"
34. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Idejno rješenje; Skladišni centar u Vukovarskoj gospodarskoj zoni
35. HŽ infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb - Projektiranje i ishođenje građevinske dozvole za zamjensku građevinu - poslovnu zgradu u kolodvoru Sv. Ivan Žabno
36. HŽ infrastruktura d.o.o., Mihanovićeva 12, Zagreb - Projektantski nadzor kolodvorske zgrade Sv. Ivan Žabno
37. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Idejno rješenje trga na mjestu stare tržnice
38. OŽB Vukovar i bolnica hrvatskih veterana, Županijska 35, Vukovar - Tehničko rješenje sanacije veznog hodnika
39. Razvojna agencija Vukovar d.o.o., Kudeljarska 10, Vukovar - Rekonstrukcija i uređenje interijera poslovne zgrade
40. Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci - Projekt energetske obnove prostorija šahovskog kluba
41. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Snimanje i izrada projekta postojećeg stanja skloništa u Vukovaru, naselje Olajnica
42. Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci - Usluga nadzora i i koordinatora zaštite na radu za izvođenje energetske obnove vrtića u Starim Mikanovcima
43. Općina Stari Mikanovci, Školska 1, Stari Mikanovci - Stručni nadzor za radove na zgradi šahovskog kluba k.č.br. 1065/3 k.o. Stari Mikanovci  
44. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Idejno rješenje za hortikulturno uređenje šetnice od Luke Vukovar do ušća Vuke
45. Grad Vukovar, Ulica dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar - Idejno rješenje uređenja zelene površine u ulica Vatikanska u Vukovaru
46. K-pivovari d.o.o., Ilica 224, Zagreb - Izrada energetskog certifikata
47. K-pivovari d.o.o., Ilica 224, Zagreb - Stručni nadzor nad radovima 
48. Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pothodnika kod naselja Trnsko, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom
49. Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, Zagreb - Tehnička dokumentacija za rekonstrukciju pothodnika Zagrebački velesajam - Siget, za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom
50. Ministarstvo pravosuđa RH, Ulica grada Vukovara 49, Zagreb - Tehnička dokumentacija za sanaciju krova zgrade stalne službe u Imotskom, Općinskog suda u Splitu
 logoec  designer17